Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području sporta od interesa za Grad Vukovar u 2023. godini

Temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 141/22) i članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode Udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Zajednica športskih udruga grada Vukovara objavljuje JAVNI POZIVza dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugamau području sporta od […]